user_mobilelogo

Tweede Kerstdagavond 2018 is aangebroken. Ook nu houden we onze oud-Hollandse Kerstzangavond in de Nieuwe Kerk van Middelburg. Dit jaar al weer voor de 13e keer en ieder jaar mogen we terugzien op een mooie avond in een volle kerk. Zo ook vanavond. Na veel voorbereidingen openden om 19.00 uur de deuren van dit prachtige kerkgebouw. Velen stonden al te wachten en konden nu een plekje gaan zoeken. Ook de koorleden zoeken hun plaats op het podium op. De organist laat de eerste tonen van zijn spel horen om vervolgens rond 19.15 uur over te gaan tot de begeleiding van de samenzang. We zingen met inmiddels een vol lopende kerk : Nu zijt wellekome41 DSC 5877, In de stad van koning David en Midden in de winternacht. Liederen die gaan over de komst van de Heere Jezus naar deze aarde. Hierna opent het koor de avond met het zingen van : “Jezus door Uw komst op aard” 
Dhr A. Meulmeester heet namens Omnis Cantare iedereen hartelijk welkom. In het bijzonder de sponsors die door hun bijdrage deze avonden mogelijk maken. Ook zal de opbrengst bekend gemaakt worden van de collectes die in het afgelopen jaar gehouden zijn. De collecte van vanavond zal hier aan toegevoegd worden. De opbrengst gaat o.a. naar De Wegwijzer in Almere, waar hij zelf werkzaam mag zijn. De afgelopen week heeft hij aan kinderen, die geen kennis van de Bijbel hebben, het evangelie mogen vertellen. Maar er zijn in Nederland nog zoveel andere volwassenen en kinderen die de boodschap van Kerst niet kennen. Christus werd geboren in Bethlehem, in doeken gewonden…. en toen werd het stil…. De dood leek overwonnen te hebben, maar na 3 dagen komt er beweging. Christus legt de doeken af. Hij gaat de wereld in : Het evangelie uit de doeken! Komt laten we Hem aanbidden!! Dhr. Meulmeester gaat voor in gebed. 

Na deze opening zetten trompet, piano en orgel in en zingen we samen 3 coupletten van het “Stille Nacht” De musici spelen door om vervolgens vloeiend over te gaan op de begeleiding van het koor die voor ons zingen : Lofzang van Maria, Kind in de Kribbe en In het Oosten rijst de zon Terwijl de koorleden weer gaan zitten, speelt de organist verder om uit te komen bij het lied wat we met elkaar gaan zingen : “Komt allen te samen”. Een mooi lied wat ons allen oproept die geboren Koning te aanbidden. Na een prachtig tussenspel van Martin gaat dit lied verder met “o Kind, ons geboren”!

40 DSC 5876Hierna kan iedereen even de keel smeren en genieten van een improvisatie van piano en trompet. Een prachtig samenspel waarin o.a. te horen waren het ”In excelsis Deo” en “Heerlijk klonk het lied der engelen” Wanneer het einde van de improvisatie in zicht komt, gaan de koorleden staan en zingen aansluitend de “Lofzang van Zacharias” het eerste vers. Na de laatste tonen wisselt de trompettist van trompet (hij had er verschillende bij zich) om samen met het orgel vloeiend over te gaan op het “Amazing Grace”, waarna het koor invalt met : “O Kind zo klein en teer”! De pianist speelt het “Heerlijk klonk het lied der Eng’len” wat ook gezongen wordt door het koor, direct gevolgd door het 5e vers van de “Lofzang van Zacharias”. Het was een erg mooi onderdeel van het programma.
Zonder enige onderbreking werd dit ten gehore gebracht. Het was dan ook een prachtig samenspel van orgel, trompet, piano en koor! 
Tijd om op adem te komen krijgen organist en trompettist niet, want nu staat er een orgel en trompetsolo op het programma met samenzang en collecte. We zingen met elkaar Psalm 52 : 7, Eeuwen geleden en Psalm 150 : 1

Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden;
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

 

Een oproep om God te loven, òf zoals dhr. Meulmeester het verwoordde : “Komt laten we Hem aanbidden”! Indrukwekkend en heel mooi om dit met zoveel mensen te mogen zingen onder prachtige begeleiding. Er volgt weer een muzikaal intermezzo. Ron komt voor even van zijn “dirigeerpodium” af om naast Arjan op de pianokruk plaats te nemen. Samen geven ze een knap staaltje pianospel weg. Als dit gedaan is, haast Ron zich weer naar “zijn” plek. Hij geeft het koor een teken en iedereen gaat weer klaar staan om nog enkele liederen voor ons te zingen. Ze beginnen met de “Lofzang van Simeon” aan de hand van de mooie bewerking van Henri Aarnoudse. Een mooi gedragen stuk, met een rijke inhoud. Simeon mocht door het geloof de zaligheid zien die God bereid had voor het aangezicht van de volken. Als inmiddels ook de collectanten zich weer bij het koor gevoegd hebben, gaan ze verder met “Gloria in excelsis Deo” en “Een roze fris ontloken”
Hierna neemt Henk Jan kort het woord en gaat over tot het bekendmaken van de opbrengst van het afgelopen jaar.
“Daar staan we weer....voor de zoveelste maal en ieder jaar is het weer bijzonder en spannend. Hoeveel is er opgehaald?” Daar is iedereen natuurlijk benieuwd naar, maar eerstbedankt hij de sponsoren en donateurs, die het ieder jaar weer mogelijk maken om deze avonden te kunnen houden. Avonden als deze kosten veel geld. Om iedereen een indruk te geven hoeveel, neemt hij deze avond als voorbeeld, die zo’n 4 à 5 duizend euro kost. Steeds weer zijn ze als bestuur verrast dat er zoveel geld wordt gegeven. Vorige week mocht de begroting voor volgend jaar al rond zijn. Heel fijn dat ze zo gesteund worden door de achterban, want alleen kunnen ze het niet. Ook deze avond is er weer gul gegeven. De collecte heeft opgebracht € 1873,82
Met alle andere collectes komen we op een prachtig bedrag van € 7950,84. Afgevaardigden van zowel Walstraat 68 als De Wegwijzer worden gevraagd naar voren te komen. Zij krijgen een cheque van € 3875,42 overhandigd. Dhr. Meulmeester zal bij de sluiting een dankwoord spreken. 

Het orgel begint weer te spelen en het koor zingt het mooie lied “Vredevorst” waarin nog eens de geboorte van de Zaligmaker bezongen wordt. Zijn nederige komst op deze aarde, “opdat wij door des Heilands bloed, gereinigd zouden leven” gevolgd door de bede “woon ook in mij, daal in mijn hart en maak mij vrij!” “Halleluja, halleluja, Immanuel.”En dan zijn we al weer toe aan de sluiting van deze avond. Dhr. Meulmeester bedankt alle aanwezigen, CSMZ met dirigent en organist.
We hebben elkaar 3 keer mogen ontmoeten. In Dordrecht, Goes en nu in Middelburg. Hij kijkt terug op een fijne samenwerking. Daar komt bij dat zang in combinatie met goede doelen ook een goede samenwerking is. Hartelijk dank daarvoor. Ook bedankt hij alle medewerkenden van Omnis Cantare met hun vrijwilligers en niet te vergeten koster Schroevers van de Nieuwe Kerk. Inmiddels al vele jaren een traditie dat op 2e kerstdag er een zangavond georganiseerd wordt door Omnis Cantare en altijd is de samenwerking super. Hij vertelt kort nog iets over zijn werk in Almere en hoe hij daar terecht is gekomen. 25 jaar geleden was hij voor de eerste keer betrokken bij het evangelisatiewerk, het toenmalige zondagschoolwerk. Daar mocht hij kinderen vertellen uit de Bijbel. De gedachte trof hem, als jij het hen niet vertelt, wie doet het dan? God riep hem naar Almere en daar mag hij al weer vele jaren werkzaam zijn. Zo hoorden we een indrukwekkend voorbeeld van een vrouw die gedoopt mocht worden. Zij was priesteres in de witte magie. Een volk wat in het duister dwaalt. Bijna had ze een eind aan haar leven gemaakt, maar God greep in. Een priesteres in de wicca is er bij getrokken. Zal straks deze vrouw u voorgaan in het koninkrijk der hemelen? 
Een indringende vraag voor ons allen. 

65 DSC 5911

Na het dankgebed sluit het koor de avond af met de “Kerst Intrada” naar een bewerking van Martin Mans : “Gloria in excelsis Deo, Ere zij God!” Aansluitend zingen we staande met elkaar het “Ere zij God” waarna als allerlaatste het plechtige lied “Uren, dagen, maanden, jaren” volgt.
Nog één keer deze avond klinkt er een massale samenzang door dit mooie kerkgebouw, met een bemoediging voor allen, zowel in blijdschap als in verdriet : “God, mijn God, verandert niet!”

 

 


Zingend Naar Kerst Odulphuskerk Meliskerke
Vrijdag 21 december 2018

Bij binnenkomst om 19.00 is het Vocaal Esemble Voice Four aan het inzingen.
De koster en vrijwilligers zijn bezig om de laatste dingen in gereedheid te brengen. Tim Adriaanse op het orgel en Lucas Minnaard op de trompet zijn de kerstliederen aan het doornemen. Dit klinkt nu al veelbelovend. Om 19.30 gaan de deuren van de kerk open. Langzaam maar zeker vult de kerk zich met mensen.
Veel bekende, maar ook zeker nieuwe gezichten. Op de beamer schermen die in de kerk hangen zijn de sponsors en foto's te zien van de avonden, waaronder de avonden met het CSMZ.
De kerk is al goed gevuld, er worden enkele rijen stoelen bijgezet. Iets voor 20.00 begint Tim op het orgel te spelen, mooie oude kerstliederen. Ik hoor sommige mensen mee neuriën. DSC 0079

De intro is van Voice Four met de psalm 'Mijn ziel verheft Gods eer'. Voorzitter Henk-Jan Minnaard opent de avond en hij heet iedereen welkom op de 8e editie van deze avond hier in Meliskerke. De gehele collecte van vanavond gaat naar de doelen Walstraat 68 & De Wegwijzer in Almere, omdat met behulp van onze sponsors deze avond vrij is. Na de opening volgen de eerste twee samenzangen: 'Hoor de eng'len zingen de eer' ver 1,2 en 3. En 'Eer zij God in deze dagen'. Vanavond worden er 4 gedichten voorgelezen. Het eerste gedicht wordt voorgedragen door Alice Minnaard 'kerstfeest is...'

DSC 0070Voice Four mag weer naar voren komen om te zingen:
-A Christmas blessing
-Er ist ein ros, vers 2 samenzang
-De herdertjes
Dan de samenzang met collecte: 'Vol van pracht' vers 1, 2, 3 en 4. Hierna volgt het tweede gedicht voorgedragen door Evelien Dieleman: 'En het geschiede..' Na het gedicht een piano improvisatie door Jan Wisse. De mooie pianoklanken van kerstliederen vullen de kerk, als ik om mij heen kijk zie ik iedereen op zijn eigen manier genieten. De een beweegt heen en weer, de ander glimlacht en de ander zit stil en kijkt toe. Daarna klinken orgel en trompet voor volgende samenzang 'Komt allen tezamen'. Tim & Lukas blijven na de samenzang doorspelen met een mooie kerstmedley, prachtig! Na de medley word het derde gedicht voorgedragen door Wouter Hoorweg 'In de stilte van de nacht'

Voice Four vervolgd met de volgende liederen Stil Stil, In donk're nacht (2 coupletten), waarbij het 3e couplet wordt gezongen terwijl de kerk 'Stille nacht' zingt., ze besluiten dit blok met het zingen van Jubilate Deo.Het orgel en de trompet klinken weer voor de samenzang 'Midden in de winternacht' Fotograaf Eugene Harthoorn loopt door de kerk en maakt de foto's. Dan het 4e en laatste gedicht van vanavond, voorgedragen door Ina Rottier: 'Mijn Redder'. De avond is alweer bijna afgelopen. Voorzitter Henk-Jan neemt het woord en besluit deze avond. Hij bedankt Voice Four met hun dirigent/pianist Jan Wisse, Tim Adriaanse, Lukas Minnaard en de gedicht voordragers.De kosters en alle vrijwilligers en iedereen die meegeholpen heeft aan deze avond. Een applaus volgt. Hij wenst iedereen fijne en gezegende feestdagen. Na de afsluiting zingt Voice Four hun laatste lied deze avond: 'Glory to God in the highest'.

Dan staande afsluitend het 'Ere zij God'
De collecte van deze avond is 340,73

Verslag Corlinde Joziasse
Foto's Eugéne Harthoorn 

 


Samen zingen o.l.v. Marco den Toom

Het is enkele minuten na 18.30 uur als ik de prachtige Geerteskerk in Kloetinge binnenstap. Verschillende bestuursleden en vrijwilligers staan gezamenlijk onder het genot van een bakje koffie de laatste voorbereidingen te treffen. Klokslag 19.00 uur gaan de deuren van de kerk open. De eerste bezoekers melden zich. Wanneer de avond begint zijn vele plaatsen gevuld.
Marco den Toom trapt deze avond af met een voorspel van psalm 46. Gezamenlijk zingen we het 1e en 6e vers. Hierna opent Dhr. G. van Veldhuisen (ouderling Ger. Gem. Waarde) deze avond met het lezen van Psalm 23. ‘De Heere is mijn Herder’. Na een korte toepassing en een gebed wordt het programma afgewerkt.
Een prachtige improvisatie volgt over het lied ‘Op bergen en in dalen’, gevolgd door 2 coupletten samenzang. Prachtig hoe Marco vloeiend overgaat naar de volgende psalm die we met elkaar zingen. ‘Ik ben verblijd, wanneer men mij’. Tijdens het tussenspel klinkt: ‘De Heilige stad. Opnieuw een prachtige inleiding en samenzang: Voorwaarts Christenstrijders waarna we dit blokje afsluiten met de welbekende klanken uit de 72e psalm, niet ons maar Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen.  DSC2678
Marco laat horen dat hij een meester is in het improviseren, prachtige klanken vullen de kerk als hij improviseert over “Wie maar de goede God laat zorgen’.Tijdens de samenzang wordt er gecollecteerd. De collecte is bestemd voor het inloophuis Walstraat 68, Vlissingen en De Wegwijzer in Almere. Onze gezamenlijke doelen in 2018. We hervatten de avond en zingen met elkaar Psalm 43 vers 1, 3 en 4. Wederom een prachtige improvisatie, ditmaal over Psalm 118. Ongekend wat voor geluid Marco den Toom uit het orgel kan halen. Zacht beginnen en rustig opwerken naar bijna alle registers open.

Onze voorzitter Henk-Jan Minnaard neemt het woord. Vanwege het 20-jarig bestaan van Omnis Cantare is er een samenzang cd opgenomen in de Magdalenakerk in Goes en de grote kerk van Dordrecht. Beide avonden waren er ruim 1000 aanwezigen en de samenzang werd ondersteund door het Chr. Jongerenkoor Jigdaljahu en het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland.
Een prachtige cd vol inspirerende liederen. Bij deze cd presentatie worden 3 exemplaren weggegeven. De eerste 2 gaan naar beide organisten van de opgenomen avonden. Marco den Toom en Martin Westrate. Vervolgens wordt er ook een exemplaar aan een zichtbaar verraste heer G. van Veldhuisen aangeboden. Dit vanwege de vele jaren betrokkenheid en belangeloze ondersteuning als daarom gevraagd wordt. Na deze presentatie verzoekt de voorzitter om gezamenlijk staande het prachtige inhoudsrijke lied “Lichtstad met uw paarlen poorten” staande te zingen.
Voordat we het lied Ruwe stormen gaan zingen laat Marco horen aan ons Zeeuwen hoe de zee klinkt op een orgel…..fenomenaal en indrukwekkend.Dhr. van Veldhuisen besluit de avond met een hartelijk dankwoord aan de sponsoren van Omnis Cantare, de koster en de organist. Hij benoemt ook nog (iets wat de bezoeker ook heeft gehoord) dat Marco steeds in alle tussenspelen iets terug liet komen van de gelezen psalm “De Heer is mijn Herder”. Hierna dankt hij de Heere voor weer een prachtige avond.
Als afsluiting zingen we psalm 48: 1 en 6 en bij het verlaten van de kerk mediteert Marco op gevoelvolle wijze over het pelgrimslied psalm 121.
Een prachtige avond met een mooie collecte. Aan het eind van de avond nemen vele bezoekers de kans om de nieuwe cd aan te schaffen.
Mocht u als lezer van dit verslag dit ook willen dan kunt u deze bestellen in onze webshop.
De collecte heeft het prachtige bedrag van ruim € 341,00 opgebracht

Verslag: D.B.
Foto’s: Bert Zuidweg

 


Twintig jaar Omnis Cantare (OC) in Dordrecht
DORDRECHT,6 oktober 2018. Het is bijna 18:00 uur als we In de buurt van de grote kerk zijn geparkeerd en we ons naar dit boven alles uitstekende Godsgebouw begeven. We zijn niet alleen op pad, want vele zangers van Jigdaljahu, het andere gastkoor van deze avond, lopen ook de kant van de kerk op. Als we de laatste hoek omslaan in de oude binnenstad van Dordrecht ben ik toch wel een beetje met trots vervult, want niet minder dan 4 touringcars van Busvervoer van Damme hebben veel van onze zangers en partners bij de kerk afgezet en zullen ze naar verwachting ook weer thuis brengen. Eenmaal binnen in de kerk is het al een drukte van belang. We gaan nu opstellen in de kerk om in te zingen, eerst met Jigdaljahu het gezamenlijke stuk en daarna nog even onze eigen stukken om op te frissen. De akoestiek in deze kerk is enorm, daarom is het goed om hier even aan te wennen en er zodoende mee om te kunnen gaan. Het beloofd een schitterende avond te worden. Na het inzingen gaan we om een bakje koffie, aangeboden door de organisatie OC. Ondertussen wordt er nog een en ander geregeld en zelf helpen we nog even om stoelen achter in de kerk klaar te zetten want het massaal toegestroomde publiek kan niet meer op de vaste plaatsen zitten omdat die allemaal bezet zijn, dus verder op de stoelen in de koorkerk. Geweldig! Ik hoorde later dat er deze avond ruim 1000 mensen zijn geweest! Het is kwart over 7 geweest en we worden opgeroepen om onze plaatsen in te nemen. Dit allereerst om wat orde te scheppen in de drukte rondom de ingang en anderzijds om, wanneer het half 8 is de avond gelijk kan worden geopend gezien het volle programma. Jigdaljahu zet, met de intro “Lead me Lord “, de muzikale toon van deze avond waarna Ouderling A.C. Hage uit Vlissingen de avond opent door allen, genodigden, koren, dirigenten, organisten, pianist en aanwezigen hartelijk welkom te heten. Hij feliciteert OC met haar 20 jarig jubileum en vermeld dat in die 20 jaren al ruim € 127.000 euro is bij elkaar gebracht en verdeeld onder diverse goede doelen!! Om stil van te worden. 21 DSC 1372
Hij dank naast het bestuur en de vrijwilligers ook alle sponsoren en donateurs die er samen voor zorgden dat de collecten die op de door OC belegde avonden zo konden worden doorgegeven naar de goede doelen waarvoor ze waren bestemd. Hij mediteert nog kort uit Psalm 77. De dichter was verdrietig, moedeloos en twijfelde en de zorgen beroofden hem van de slaap, Maar hij zocht hulp en uitkomst bij de Heere en vanaf vers 10 zien we dat het licht bij hem mag opgaan en de Heere hem verlossing geeft. Hij begeeft en verlaat Zijn kinderen niet al is het in hun harten soms nog zo donker. Die God is vandaag nog steeds dezelfde! Zoek het bij Hem! Na deze openingswoorden geeft hij het woord aan de burgemeester van den Tillaar van de gemeente Vlissingen. Deze vraagt of 2 personen naar voren willen komen….. Dhr Huissen en Dhr Minnaard , burgemeester vertelt de aanwezigen wat deze mannen, als secretaris en voorzitter van OC in die 20 jaar hebben mogen doen.
OC betekent: Samen zingen en dat hebben die 2 mannen al vele keren op vele plaatsen mogen organiseren met als doel zingend het Evangelie bij mensen te brengen en door middel van collecten geld in te zamelen voor goede doelen. Hij citeert Calvijn die ergens heeft geschreven dat in het zingen Gods heil via een trechter rechtstreeks in de ziel druipt. Hij typeert ze als een sterk team en verteld wat de mannen naast OC nog meer mogen doen als organist, voorzitter van het CSMZ, lid van de kiesvereniging van de SGP, organist, vrijwilliger inde Ger. Gem. van Vlissingen etc…
Daarna brengt hij de bosschap over aan Henk-Jan en Arjen dat het Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden behaagd heeft om al dit vrijwilligerswerk te bekronen met een Koninklijke onderscheiding. Een daverend applaus is het gevolg en de mannen staan wat verlegen met de situatie naar elkaar te kijken. Dit veranderd in blijde en dankbare blikken als de onderscheidingen worden opgespeld en bloemen aan hun vrouwen worden overhandigd.
Mannen ook vanuit ons als koor van Harte Gefeliciteerd!! Ik weet dat jullie kracht en genegenheid van God ontvangen hebben, maar we zijn veel dank aan jullie verschuldigd en we hopen dat jullie, samen jullie vrouwen, dit werk nog in lengte van jaren mogen blijven doen, samen met jullie mede bestuurders! Na deze mooie ceremonie zingen we Psalm 77 vers 1,9 en 11 met aansluitend een declamatie uit Exodus 15, voorgelezen door evangelist Meulmeester uit Almere. Hierna mogen wij als mannenkoor 2 stukken zingen, eerst Hoe groot zijt Gij wat overloopt in Dank zij U Heer. Schitterend om deze liederen hier te mogen zingen. Later hoorde ik dat het eerste lied iemand had geraakt door de wijze waarop we dat zongen. Aansluitend zingt het jongerenkoor een Engels talig lied naar Psalm 21 waarna een declamatie volgt uit Exodus 33. Jigdaljahu zingt nu op een schitterende manier Psalm 90, hele mooie accenten worden hierin gelegd! We zijn aangekomen bij de samenzang van Psalm 32, massaal klinkt dit in deze schitterende kerk. Organist den Toom weet de toetsen aardig te raken. Het CSMZ zingt na de samenzang het mooie lied Zing van zijn Trouw. Eerst rustig en ingetogen maar het derde vers vertolkt de lof in het krachtig zingen van couplet 3. Er waren aanwezigen die achteraf vertelden dat ze dit stuk het mooiste vonden van de hele avond. We gaan weer luisteren naar een declamatie waarna wij als mannenkoor Psalm 25 zingen van Klaas-Jan Mulder, eenvoudig maar blijvend mooi! Het jongerenkoor, onder de zeer bezielende leiding van Bert Noteboom zingt O Heer ‘die onze Vader zijt en aansluitend zingen wij als mannenkoor Samen op weg gaan, symbolisch voor 20 jaar OC broederschap! De collectanten verlaten hun zitplaatsen want we gaan samen zingen uit Psalm 119 vers 5 en 7 en onder dit zingen wordt er gecollecteerd voor Walstraat 68 in Vlissingen en de Wegwijzer in Almere, 2 plaatsen waar geëvangeliseerd wordt.
55 DSC 1428Na de samenzang Declameert Dhr Meulmeester uit Nehemia 9 waarna het jongerenkoor een Engelse vertaling zingt van Een gebed van St. Columba en daar direct achter aan Nu laat U mij in vrede gaan, zingen kunnen ze! CSMZ gaat staan om Psalm 42 te zingen, dit blijft mooi en blijft mensen raken! Een declamatie uit Johannes 14 volgt waarna wij als mannenkoor Eenmaal Thuis mogen zingen, een lied met mooie tekst en ook wisselende volumes, werd ook erg mooi gevonden hoorde ik later. Lennart Morree, de pianist van deze avond, laat vakkundig horen in zijn improvisatie over “Daar boven juicht een grote schaar” dat hij het instrument, de vleugel, in zijn macht heeft, een vakman, schitterend wat hij uit een vleugel weet te halen! Na dit korte, krachtige muzikale programmapunt zingt het jongerenkoor In my Fathers House, naar aanleiding van Johannes 14 geheel in de lijn van het thema van deze avond “Pelgrims op weg naar huis” We zijn inmiddels gekomen bij de laatste samenzang: Heer wees Gij mijn Gids, heel mooi, velen hebben van deze samenzang genoten als geheel van zang en orgel. In de wegstervende klanken van deze samenzang gaat Ouderling Hage naar voren om te sluiten, hij vat de avond kort samen: Prachtige Liederen, Prachtige muziek, prachtige kerk, prachtige avond. Hij dankt iedereen voor zijn bijdrage en aanwezigheid en maakt ook bekend dat de collecte het schitterende bedrag van €1859,00 heeft opgebracht, waarvoor allen hartelijk dank. Hij wenst iedereen een goede thuisreis en besluit met dankgebed. Als sluitstuk van de avond zingen we als koren samen Psalm 122. Daar heb ik en ik denk wel allen van genoten! Onder de inspirerende leiding van Bert klonk in deze Psalm het “Kom ga met ons” als je in het koor staat en dan direct onder het orgel en het klink dan al zo…, dan moet het in de kerk wel bijzonder geklonken hebben, en dat werd ook door zeer velen bevestigd achteraf.
20 jaar OC: ………Een schitterende jubileumavond, 2 gedecoreerde bestuursleden, zingen met twee koren met beiden ruim 100 zangers onder leiding van goede dirigenten en organisten, op een schitterende locatie, in al die jaren ruim € 127000,00 bij elkaar mogen brengen! .... wat een redenen om niet te eindigen in ons mensen. God gaf kracht en liefde, God gaf zegen en gezondheid, God gaf blijdschap en ook droefheid! het was een avond, zoals wel eens gezegd wordt, met een gouden randje, maar er waren er ook onder ons waar dat goud omfloerst werd door een zwart randje.. terwijl gelijktijdig ook in die zwarte rand toch ook weer dat goud van Gods genade rijk mag schitteren! De Heere die alles weet geeft een ieder wat hij nodig heeft, ook voor de toekomst die verborgen is!!
SOLI DEO GLORIA !!!

Dank aan JH (verslaggever) Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland

 


Slotavond zingen op Walcheren in Westkapelle 

Rond 18.00uur waren de eerste vrijwilligers van OC aanwezig om de nodige voorbereidingen te treffen voor de slotavond van Zingen op Walcheren 2018.

Om 18.45 begon het CSMZ dat deze avond hun medewerking verleend met ruim 60 man aanwezig om de liederen door te zingen die zijn vanavond ten gehore zouden gaan brengen.
Ondanks dat nog niet iedereen er was klonk het, ook al was het de eerste bijeenkomst na de zomervakantie veelbelovend.

Al ruim voor de opening van de deuren om 19.30 uur stonden al tientallen mensen te wachten om als eerste een plaatsje te bemachtigen in de kerk. Mooi om te zien dat er voor deze avond zo veel belangstelling is van een “breed publiek”. Als om 20.00 uur de kerk bijna tot op de laatste plaats bezet is begint het mannenkoor met een sprekende INTRO. Ze zingen het lied “Zing van Zijn trouw”. Mooi met gevoel gezongen, waardoor de boodschap van het lied volgens mij goed overkomt. Na de opening door de voorzitter Henk-Jan Minnaard die een kort nadenkertje voordroeg met de titel “Het Potlood” werd het programma wat de organisatie had opgesteld afgewerkt.
Gezamenlijk werd gezongen psalm 119 en na een kort tussenspel kloink uit volle borst het lied U zij de Glorie. Hierna zong het mannenkoor de liederen: “O God die vol van liefde zijt” en “Zouden wij ook eenmaal komen”. Dat Martin vanavond in vorm was liet hij horen ook in de schitterende tussenspelen van koor naar samenzang. Geweldig om het orgel te horen jubelen en daarna eenparig te zingen van Zijn trouw en nadat het orgel de bazuinen liet schallen zongen wij met elkaar het lied “Eens als de bazuinen klinken”.

Na een korte toelichting over de doelen waar we als Omnis Cantare geld voor ophalen geeft Martin een machtige orgelsolo weg. Dit is niet mogelijk als zijn trouwen vriend en registrant Mart hem hierin niet terzijde zou staan. Geweldig !! Tijdens de collecte zingen we de liederen Ruwe stormen mogen woeden gevolgd door 3 coupletten van het lied Blijf bij mij Heer. De collecte bracht het mooie bedrag op van € 1132.57. Hiervoor allen na de Heere hartelijk dank voor uw gaven. Gaven waarmee u de betrokkenheid met ons werk bevestigd.

Het mannenkoor vervolgd nu de avond met het zingen van het lied Vleugels en psalm 68. Een genot om dat zo mee te mogen zingen. Een psalm die iedereen uit zijn hoofd kent, en heerlijk is om te zingen. Dat onze dirigent Ron van Ommen ook het orgelspelen in de vingers heeft blijkt tijdens het muzikale intermezzo. Ron begint met een improvisatie op het lied Samen in de naam van Jezus waarop Harm naadloos aansluit met een improvisatie op de piano van het lied “Lees je bijbel bid elke dag” en dan als die tonen wegsterven zet Martin vol in met het lied Komt nu met Zang. Geweldig 3 van die talentvolle mannen ! Hier gaat een muzikaal hartje vele malen sneller van kloppen en wordt er moeite gedaan om niet mee te gaan zingen, bij de bekende tonen. Kippenvel krijg je hier van.

Achtereenvolgens zingen we de psalmen 108 en 75 waarbij de laatste psalm ritmisch wordt gezongen……. Prachtig ook het ritmische zingen ging of men nooit anders gewend is.
Daarna zingt het koor en het bekende lied Zoekt eerst het Koninkrijk van GOD. Er wordt een bijzondere manier gebruikt, waarbij een mooie wisselwerking tussen aanwezigen en koor hoorbaar is. Het mannenkoor maakte het lied af door het refrein nog een keer over te doen met allen mannenstemmen. Ook zo iets bijzonders om aan te horen. Als slot zingt het koor samen met de aanwezigen het lied Lichtstad met uw paarlen poorten. Dit lied is in de afgelopen avonden elke avond opgegeven.
De voorzitter besloot de avond met een hartelijk dankwoord aan iedereen waarna hij het indrukwekkende gedicht “Mijn buurman is vannacht gestorven” voordroeg.
Dit gedicht bevat een grote oproep tot EVANGELISATIE voor een ieder aanwezig.
De serie zomerzangavonden “Samen zingen op Walcheren” sloten we af met 4 coupletten van het lied “Ga met God en Hij zal met je zijn”.
Ik hoop dat u allen net zo heeft genoten van deze avond als ondergetekende.
Th. Joziasse.

Foto's Eugène Harthoorn


Zomerzang
Zingen op Walcheren 2018

De scheve kerktoren van de Odulphuskerk, de oude dorpskerk van Meliskerke, steekt af tegen een strakblauwe lucht. De klok slaat 19.00 uur. Open deuren ontvangen het bestuur en de vrijwilligers van Omnis Cantare. Kort na binnenkomst arriveert ook de organist van deze avond, Martijn Kooijman, met zijn gezin. Terwijl de beamer in gereedheid wordt gebracht vult de kerk zich met orgelklanken. Het geluid van het 2-klaviersorgel met niet al teveel registers kan prima op tegen de ook niet al te grote kerk.
Tegen 19.30 uur stopt het orgelspel. De deuren worden opengesteld voor het publiek. Al snel verschijnen de eerste bezoekers in de kerk voor het bijwonen van de eerste zomerzangavond “Samen zingen op Walcheren 2018”. In korte tijd spoeden zich meer mensen naar binnen. Het duurt niet lang voordat het grootste gedeelte van de kerk gevuld is. Opnieuw galmen zachte orgelklanken in de meer rumoerig wordende ruimte. Kort voor aanvang van deze zangavond worden extra stoelen in de nieuw aangebouwde ruimte bijgezet.
Onze secretaris Arjen Huissen, vervangt onze voorzitter en verwelkomt de gasten. Ook worden de collecte doelen van Omnis Cantare bekend gemaakt. Deze zijn Walstraat 68 in Vlissingen en De wegwijzer, Almere. Na een kort welkom wordt het eerste lied, nummer 12, gezongen. ‘Neem mijn leven laat het Heer.’
Al snel volgen het lied ‘Veilig in Jezus ‘armen’ en ‘Er is een God die hoort’.
De volgende nummers zingen we deze avond:
Vaste rots van mijn behoud
Psalm 121
Psalm 150
Zouden wij ook eenmaal komen
Er gaat door alle landen
Tel uw zegeningen
Na het eerste blok zingen vertelt Arjen wat over de financiële doelen van Omnis Cantare. Deze informatie is ook te vinden op de website: www.omnis-cantare.nl . De collecte wordt hartelijk aanbevolen Daarop volgt een orgelsolo van Martijn Kooijman over psalm 68. Aansluitend zingen we vers 10 van deze psalm en wordt er gecollecteerd.
Het tweede blok van avond zingen we de volgende liederen:
Rust mijn ziel uw God is koning
Lichtstad met uw paarlen poorten
Eens was ik ik een vreemdeling
Als g’ in nood gezeten.
Zeeuws Volkslied
Ruwe stormen mogen woeden
Ook aan deze avond komt een einde. De collecte deze avond heeft € 414,95
Arjen Huissen bedankt alle aanwezigen en sluit deze prachtige avond met het gedicht; ‘Zijn eeuwige liefde uit genade.’ Tot slot zingen we gezamenlijk staande het Avondlied.
‘k wil U o God, mijn dank betalen’

Nog geen drie dagen later komen we weer samen in Aagtekerke en is het precies 20.00 uur als de secretaris van Omnis Cantare, Arjen Huissen ook deze zomerzangavond opent. Iedereen word welkom geheten. Er zijn verschillende bekende gezichten te zien. Allereerst wordt er een kort verhaal voorgelezen, genaamd: Een goede keuze. Aansluitend zingen we psalm 25 vers 2 en 6.
De eerste liederen worden opgegeven.
Groot is uw trouw o Heer
Vaste rots van mijn behoud
Nu gaan de bloemen nog dood.
Tel uw zegeningen.
God zij met ons tot ons wederzien.
Lichtstad met uw paarlen poorten
Jezus is de goede Herder
Ga mijn niet voorbij o Heiland
Het eerste blok zit er weer. Arjen neemt opnieuw het woord. Hij legt uit welke doelen Omnis Cantare steunt dit jaar. De Wegwijzer in Almere en Walstraat 68 in Vlissingen. Deze informatie kan u vinden op www.omnis-cantare.nl.
De organist van vanavond, Peter Markwat, verzorgt een orgelsolo over het lied: ‘Blijf met mij Heer’. Samen we enkele verzen terwijl er gecollecteerd wordt.
Lees je Bijbel, bid elke dag
Machtig God, Sterke Rots
Er komen stromen van zegen
De Heer is mijn Herder
Stilte over alle landen.
Psalm 119 vers 3 en 86
Als g’ in nood gezeten.

‘De avond is zo om’ dat zijn de woorden waarmee Arjen H. deze zomerzangavond in Aagtekerke afsluit. De collecte heeft het mooie bedrag van € 349,00 opgebracht.
Gezamenlijk zingen we staande nog.
‘Neem mijn leven, laat het Heer’

Wat gaat deze periode toch ook weer snel voorbij want inmiddels is het al weer de derde zomerzangavond van dit jaar. Rond 19.00 uur was bestuur en vrijwilligers weer paraat bij de dorpskerk in Aagtekerke. Snel werd e.e.a. in gereedheid gebracht, om deze avond te kunnen beginnen. Rond half acht begon het binnendruppelen van mensen. Het was een beetje spannend, wat er vanavond zou komen, want op een steenworp afstand, in de kerk van de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke was uitgerekend deze avond ook een zangavond gepland………………..28 juli hadden wij de tweede zomerzangavond ook in deze dorpskerk mogen houden, toen stond de teller stil op iets boven de honderd mensen, ….hoe ver zullen we nu komen?...........
Om 20.00 uur werd de avond gestart, zo’n 70 mensen hadden de weg naar de dorpskerk toch weten te vinden. Zo als de voorzitter ook zei, het is iets minder dan we gewend zijn, maar we moeten blij zijn met een ieder die er is en zo gingen we deze avond ook van start. De voorzitter heet een ieder welkom en begint de avond met een stukje voor te lezen, het stukje met de titel “gisteren en morgen” genaamd, was een doordenker, een eenvoudig woord, waar je later nog aan terug kunt denken..
Het openingslied wat we gingen zingen, “groot is Uw trouw o Heer” werd door Geert-Jan Hoekman vakkundig uit het hoofd gespeeld en ondanks de misschien geringe opkomst, werd er lekker gezongen. Daarna ging het zoals inmiddels bij de meesten wel bekend, mensen uit de kerk geven een lied nummer op, wat dan via een beamer op een scherm zichtbaar word gegeven. De volgende liederen, “Elk uur, elk ogenblik” en “er is een God die hoort”, “Wat de toekomst brenge moge” en “God zij met ons tot ons wederzien” worden gezongen.
Daarna werd door de jongste bezoeker van de avond het mooie lied “kindergebed” opgegeven, wat we staande zongen, met aansluitend “de Lichtstad” daarna worden “als ik maar weet” en Psalm 8 opgegeven. Vervolgens was er een mooie improvisatie van Geert-Jan op “de dag door Uwe gunst ontvangen” met aansluitend zang. Tijdens deze improvisatie en zang werd er gecollecteerd, voor de bekende doelen, Walstraat 68 in Vlissingen en de Wegwijzer in Almere. Deze doelen waren eerder deze avond door de voorzitter nog even mooi aangeprezen en niet zonder effect mogen we wel zeggen, want ondanks de enigszins geringe opkomst werd het mooie bedrag van 322,67 bij elkaar gebracht.
De avond was inmiddels al een eind op weg, dus er was maar tijd meer voor enkele liederen. Dat werden vervolgens, “nader mijn God bij U” en ons mooie volkslied “het Wilhelmus” de voorzitter las toen nog het mooie gedicht “niet altijd antwoord” voor en ter afsluiting zongen we samen nog psalm 68. Al met al weer een prachtige avond, om zo samen het evangelie te mogen brengen, door middel van gezang en een mooi bedrag bijeen gebracht voor onze doelen van dit jaar .

Na een week rust komen we weer samen in de Odulphuskerk van Meliskerke. Al snel stroomt de Odulpuskerk vol. Meer dan honderd man publiek komt op deze avond af.
Onze voorzitter Henk-Jan Minnaard opent deze zomerzangavond. De start wordt gemaakt met een klein nadenkertje waarna we aansluitend zingen psalm 32 vers 4 en 6.
Het eerste blok zingen we de volgende liederen:
Wat de toekomst brengen moge
Gouden harpen ruisen
Als ik maar weet
Er komen stromen van Zegen
Psalm 25 : 2 en 6
Eens was ik een vreemdeling
‘T oog omhoog en ‘t hart naar boven
O dierbaar plekje grond
Vlissingen en Almere zijn 2 plaatsen met doelen die wij als Omnis Cantare steunen. Dit zijn Walstraat 68 en de Wegwijzer. De collecte deze avond zal zijn voor deze doelen en wordt daarom hartelijk aanbevolen. Meer informatie over deze stichtingen kunt u vinden op onze website: www.omnis-cantare.nl
Tijdens de collecte improviseert Jacco Goud over het lied: U zij de glorie.
Aansluitend zingen we enkele verzen daarvan.
We zijn alweer aan het tweede blok aangekomen.
Doorgrond mijn hart
‘K ben reizend naar die stad
Veilig in Jezus armen
Als de Heiland zal verschijnen
Er gaat door alle landen
Lichtstad met uw paarlen poorten
Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4
‘Het gaat allemaal weer snel voorbij vanavond’. Dit zijn de woorden waarmee de voorzitter Henk-Jan deze avond afsluit. De collecte heeft bijna € 450,00 opgeleverd. Na een kort gedicht zingen we staande
Ga nu heen in vrede.
Ga en maak het waar.

Dank aan Kees en Daniël voor de verslaglegging en de fotografen Eugène Harthoorn, Harm Nieuwenhuijse en Kees Marijs.

Nog 1 avond ligt voor ons en dat is de slotavond “Zingen op Walcheren 2018” die wordt gehouden op zaterdag 25 augustus in de Moriakerk te Westkapelle.


Passie en Pasen avond in Westerkerk te Goes

Tegen 18.30 uur druppelen al enkele vrijwilligers de Westerkerk in Goes binnen. Het Urker
Mannenkwartet die vanavond met zes man sterk optreed haalt hun laatste spullen uit de bestelbus. Terwijl het bestuur van Omnis Cantare samen met de vrijwilligers de laatste voorbereidingen treft, galmen de eerste klanken door de kerk. Het Urker kwartet begint met inzingen. 
Tegen 19.00 uur gaan de deuren van de Kerk open en het eerste handje vol belangstellenden neemt hun plaats in. Een klein kwartier later is het grootste gedeelte van de Kerk al gevuld. Als de avond begint is de gehele Westerkerk tot op de laatste plaats gevuld. Het Urker kwartet start de avond met het lied 'Nader, nog nader'.
Dhr. G. Van Veldhuisen, ouderling van de Ger. Gem. Waarde opent de avond die in het teken staat van Passie en Pasen en heet iedereen welkom. Tevens wordt de collecte aanbevolen die bestemd is voor de Wegwijzer Almere en Walstraat 68 te Vlissingen. Enkele verzen van Matheus 22 worden voorgelezen. Na een gebed en korte inleiding zingen we gezamenlijk Zondag 1 op de wijs van Psalm 89. DSC 2927

Warme piano klanken en zachte stemmen vullen de net gerestaureerde Westerkerk. Het volume wordt rustig opgebouwd en de muziek vult de kerk. De Muzikale stukken wisselen zich af met samenzang. Bij het lied 'Beautiful Savior' neemt Gerwin van der Plaats het woord en wijst ons er op dat het lied spreekt van de grootheid van Jezus. Groter dan alle dingen van deze aarde. Nadat het Urker Kwartet is gaan zitten start Gerwin met de piano improvisatie. Na enkele noten komt de bekende melodie van 'Vlucht tot Hem' al boven. Voor velen een lied met veel gevoelens en emoties. 'Vader ik aanbid U' is het volgende nummer wat wordt voorgedragen. Jan Loosman start het eerste vers met een solo vers. De Urkers vullen aan en eindigen gezamenlijk. Verschillendere liederen volgen. Gerwin wisselt van piano naar het orgel en het Urker Kwartet voegt zich rondom het orgel. Ook de orgelsolo over psalm 118 wordt verzorgt door Gerwin van der Plaats. Aansluitend wordt vers 3, 11 en 14 als samenzang gezongen en wordt er gecollecteerd. Na verschillen liederen neemt Gerwin opnieuw het woord. In het lied 'Voor mij' zingen ze over de straf die Jezus heeft gedragen voor onze zonden. Niets was voor Hem te veel of te zwaar. Gezamenlijk zingen we 'Daar juicht een toon'. 

'De Heere woont bij de lofzangen van Israël'. Hiermee sluit Dhr. G. van Veldhuisen de avond. De collecte deze avond heeft ruim € 864,00 opgebracht.
Voor de laatste maal deze avond zingen de Urkers en wel met 'A spiritual medley'. Een aantal numemrs in deze medley worden op verzoek gezongen, dit n.a.v. een eerder optreden van het kwartet enige jaren geleden. Met elkaar zingen wij staande, voor dat de Westerkerk in Goes verlaten wordt: 'U zij de Glorie'. Hierbij besluiten we deze prachtige en muzikale avond.

Mocht u een reactie willen plaatsen n.a.v. deze avond, dan kun ut dit doen in ons GASTENBOEK

U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

 

verslag: Daniël Beeke
Foto’s: Tim Adriaanse