OMNIS CANTARE
Omnis Cantare
info@omnis-cantare.nl
Teller bezoekers

UNIEK  HERDENKINGSCONCERT  IN GROTE  OF  ST. JACOBSKERK  VLISSINGEN

 

Het is zaterdag 24 juni om half 8 als in de Grote of sint Jacobskerk het mooie lied Dank zij u Heer, de prachtige ruimte van deze kerk vult. Het is de intro van een herdenkingsconcert wat wordt uitgevoerd n.a.v. 500 jaar reformatie. Dit concert georganiseerd door Omnis Cantare en wordt muzikaal ingevuld door mannenkoor “De Lofzang” uit Goes en het “Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland”, beiden onder leiding van Ron van Ommen. Het was de bedoeling dat ook mannenkoor Rehoboth uit Tholen mee zou zingen maar zij konden wegens het overlijden van een koorlid niet meezingen deze avond. Vanaf deze plaats wensen we de achtergebleven familie de nabijheid en vertroosting van de Heere toe! Na deze mooie intro opent Dhr. K. Kleppe, bestuurslid van Stichting Hudson Taylor, de avond met het welkom heten van de vele aanwezigen in de kerk en de koren met hun dirigent en organisten en pianist. Ron kon door omstandigheden deze avond niet in ons midden zijn maar onze tweede dirigent, Arjen Huissen, nam met passie en professie het dirigenten stokje ter hand en zorgde dat we mogen terugzien op een heerlijke avond zingen (en luisteren) Dhr Kleppe geeft op

 

meditatieve wijze ons een indruk van het werk wat Stichting Hudson Taylor mag doen in het grote China. Doordat daar een “1 kind beleid ”van kracht is krijgen minder begaafde en gehandicapte kinderen in veel gevallen niet wat ze nodig hebben. Met een project als House of Love probeert deze stichting de nood van deze kinderen te lenigen. Hij beveelt de Collecte van harte aan bij de aanwezigen. De collecte van deze avond wordt gedeeld met Siloah, een aanbieder van zorg aan hulpbehoevenden uitgaande van de Ger. Gem. Na deze woorden zingen we samen Psalm 85:1 en 4 en gebed. Na het versterven van de laatste klanken van de samenzang, begeleid door organist Martin Weststrate, zingen we als koren Psalm 6 en Gedenk aan mij, beide stukken werden ingetogen gezongen omdat ze een gebed vertolken! De koorstukken werden meest begeleid door Jos Oreel op het orgel, vakbekwaam aangevuld door onze pianist Arjan Wouters. Na een mooie orgelsolo zingen we “Waar God de Heer Zijn schreden zet” op de wijs van Psalm 68, massaal gehoor in dit schitterende Godsgebouw. Als mannenkoren zingen we Psalm 25 en Elk uur elk ogenblik bekende liederen, maar ze blijven mooi! Als samenzang zingen we vervolgens 3 coupletten van; God is getrouw Zijn plannen falen niet. Na deze mooie samenzang laat onze pianist zien en horen wat hij in huis heeft! Geweldig om zo ontspannen zo te mogen musiceren! Klasse! Nu mogen we als mannen weer, en we zingen Psalm 42 en Er is een God die hoort. De eerste is een schitterende psalm om te mogen zingen, de opbouw in deze psalm naar de uitkomst in het 5 e vers 

blijft een indrukwekkend iets! Ook het tweede lied heeft zo iets; bij van” Oost tot West” gaf Arjen aan dat we wat meer mochten geven en volgens mij werd hij op zijn wenken bediend en kwam zo de inhoud van de tekst duidelijk naar voren. Als samenzang zingen we vervolgens de kerk van alle tijden waarna Dhr Kleppe een dankwoord uitspreekt aan koren, dirigent en begeleiders op orgel en piano en ook bijzonder aan alle aanwezigen voor hun komst. Hij spreekt zijn verwondering uit over de opbrengst van de collecte € 1263,42 ook namens Siloah bedankt hij iedereen voor zijn offervaardigheid. Hij sluit de avond af met gebed en deelt nog mee dat de mannenkoren samen met de aanwezigen willen besluiten met het bekende Lutherlied: Een vaste Burg is onze God. Een prachtig en passend slot na een herdenkingsavond van 500 jaar reformatie. Ik wens iedereen toe persoonlijk te erkennen dat God oneindig goed is in wat Hij ons heeft gegeven en gelaten in de reformatie! tevens wens ik iedereen een fijne vakantie periode toe en tot D.V. in Westkapelle. Dan hopen wij als Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland mee te werken aan de Slotavond van “Zingen op Walcheren 2017”

 

Redactie uitvoeringen CSMZ

Foto's vind u HIER 


Verslag Voorjaarsconcert 20 mei 2017 Koorkerk Middelburg

Op zaterdag 20 mei organiseerde Omnis Cantare een voorjaarsconcert in de Koorkerk van Middelburg. De medewerkenden waren Elspeets Mannen Ensemble, Harm Nieuwenhuijse op orgel en Aleida Nieuwenhuijse-Stouten op dwarsfluit. Klokslag half acht begon de avond met een mooie intro van het mannenensemble: Psalm 42 van Klaas Jan Mulder. Dit nummer is natuurlijk zeer bekend, maar het blijft een prachtige bewerking. Na de intro verzorgde ouderling Hage van de Ger. Gem. te Vlissingen de opening. Eigenlijk zou Ds. Baan de avond openen en sluiten, maar hij had een ontsteking in zijn knie opgelopen en moest rust houden. Ouderling Hage las de bekende geschiedenis van de wonderbare visvangst, waarbij de discipelen het net aan de rechterzijde van het schip uit moesten werpen. Daarna ging hij voor in gebed. Na de meditatie volgde er samenzang ps. 97 vers 1 en 7. Harm leidde dit in met een prachtig opbouwend voorspel en begeleidde de samenzang uitstekend. Na de samenzang volgde er een blokje door het mannenensemble. Zij zongen: Achter de wolken, Eenzaamheid en Zie ik de bergen. Vooral 'Achter de wolken' is een prachtige nummer met een mooie tekst en een gevoelige melodie. Bij ‘Eenzaamheid’ werd de solo op een mooie manier vertolkt door bariton Hans Dijkgraaf, waarbij hij ook liet horen, dat hij goed laag kan zingen.

 

Na dit blokje van het mannenensemble was het de beurt aan Harm en Aleida. Zij speelde een prachtige instrumentale intermezzo: Welzalig de man van Marco den Toom. Leuk dat Harm van het orgel af kwam, om dit nummer op de vleugel te begeleiden. Je kon erg goed merken dat Harm en Aleida goed op elkaar zijn ingespeeld. Daarna zong het mannenensemble drie nummers: U bent mijn schuilplaats Heer, Ik zal er zijn en God and God alone. Bij het nummer 'Ik zal er zijn' was er een solorol voor Martin Vermeer, waarbij hij goed liet merken, dat hij dit nummer goed beheerst kan zingen. Daarna was de collectesamenzang psalm 68 vers 10, 16 en 17, waarna er weer een muzikaal intermezzo volgde van Harm en Aleida. Dit intermezzo was op orgel en dwarsfluit en ging over het zeer bekende lied: op bergen en in dalen van J.P. Teeuw. Een zeer virtuoze bewerking waarbij ze lieten merken dit ook goed te kunnen. Daarna was het weer de beurt aan het mannenensemble. Een blokje buitenlandse nummers. Zij begonnen dit blokje met “March On”. Hierna volgde 'Four books in the bible.' Daarna volgde nog 'The prayer' in een bewerking van D. Foster. Een minder bekend stuk, maar wel heel mooi en het klonk prachtig! Na dit blokje van het mannenensemble was er de samenzang: Heer ik hoor van rijke zegen. Ouderling Hage sloot de avond af met het uitspreken van een dankwoord en voorgaan in dankgebed. De avond werd afgesloten met het staande zingen van het lied: Ere zij aan God de Vader, waarna ieder tevreden naar huis ging. Er zal ongetwijfeld nog wel nagepraat zijn over deze avond. AL 
Fotos vind u HIER

 

 


Stille Zaterdag in Goes

Het is zaterdag 15 april 2017, de zogenoemde ‘stille zaterdag’. De dag tussen Goede Vrijdag en de paasdagen. Het is tevens de eerste avond in 2017 welke door Omnis Cantare (OC) wordt georganiseerd. Een Passie en Pasen avond in de Westerkerk te Goes. Deze avond verlenen het Delta Mannen Ensemble (DME) uit Nieuwerkerk en het Zeeuws Reformatorisch Symfonie Orkest Convocare (CV) uit Kapelle hun medewerking. Deze combinatie van mannenstemmen en orkest beloofd een prachtige avond te worden! Na de nodige voorbereidingen door de organisatie en het inzingen en –spelen van DME en CV gaan rond 19.00 uur de deuren van de kerk open. Op deze avond komen ca. 350 bezoekers af, de Westerkerk zit aardig vol. De avond begint om 19.30 uur met een inleidend orgelspel door organist Jan Rozendaal met gedeelte uit de (lijden) psalm 22 gevolgd door psalm 40 waarvan het 4e vers ook samen wordt gezongen. 
Ouderling A.C. Hage uit Vlissingen heet een ieder hartelijk welkom. Hierna leest hij de verzen 38 t/m 42 uit Johannes 19, over de begrafenis van de Heere Jezus. Na het gebed spreekt hij nog een kort openingswoord. Enkele dagen nadat de Joden het “Hosanna” riepen, roepen zij: “Kruist Hem!”. Dit roept het volk met de mond, maar er zijn ook enkele mannen die hun hart laten spreken. Jozef van Arimathea en Nicodemus begroeven de Heere Jezus uit liefde voor Hem. Zij vreesden wel het volk maar de liefde tot Hem was groter. De boodschap voor ons is om niet alleen met onze mond (met het volk mee) te spreken maar met ons hart!

 

Na de mooie openingswoorden begint CV aan het voorspel van ‘O dierbaar Kruis, o wonder Gods’. De samenzang was matigjes. Of het nu lag aan de begeleiding van de samenzang door het orkest (zijn we niet gewend) of aan de (on)bekendheid van het lied…? De avond wordt vervolgt door een eerste optreden van DME waarin zij ‘De kerk van alle tijden’, ‘Mijn Heiland, Heer en Meester’ en Psalm 51 zingen. Vooral Psalm 51 (bewerking van de dirigent Dinant Struik) vind ik heel mooi. De boetpsalm wordt heel gedragen gezongen en wordt gevolgd door Psalm 4 vers 4: “Gij hebt m’in ’t hart meer vreugd gegeven”. Na de samenzang van ‘Op die heuvel daarginds’ (met begeleiding van orgel wordt er al beter gezongen) volgt het eerste ‘blokje’ van CV. Zij spelen achtereenvolgens ‘O Mensch, bewein’ dein Sünde gross’ ‘Allegretto’ en ‘O Lamm Gottes, unschuldig’. Ik heb niet veel verstand van muziek maar ik dacht toch de melodie van Psalm 68 te herkennen in het eerste lied. Vervolgens is de collectezang met vooraf een orgelsolo. OC collecteert in 2017 voor de Hudson Taylor Stichting (toerusting voorgangers in China) en voor Siloah (specifiek voor bewegingsapparatuur, spel- en ontspanningsmateriaal voor m.n. de oudere cliënten). Na de prachtige orgelsolo over Psalm 42 (en “Als een hert verlangt naar water”) worden de verzen 1, 3 en 5 van Psalm 42 gezongen. De collecte heeft het mooie bedrag van € 945,- opgebracht! 

 

DME zingt in haar 2e blokje “Kom in mijn hart”, “Coming Home” en “Openbaringen 22”. Stuk voor stuk prachtige bewerkingen welke ook erg mooi worden uitgevoerd door de vele crescendo’s Hierna volgt een intermezzo van orgel en viool (Rebecca van Zandwijk). Je kan horen dat ze vaker samen gemusiceerd hebben. Ze vullen elkaar goed aan. Het tweede blokje van CV bestaat uit een suite (“Alla Marcia”, “Minuet”, “Sebylle”, “Serenade” en “Trumpet minuet”) en het bekende lied “Amazing Grace”. Heel mooi en kunstig zo’n afwisseling van diverse stukjes muziek met diverse instrumenten. Amazing Grace blijft een prachtig lied. Vooral het slotakkoord werd “neergezet”. Voor en na de sluiting zongen we nog samen “Daar juicht een toon” en “U zij de Glorie”. We mogen terugkijken op een mooie avond met een variërend programma. Een avond tussen Goede vrijdag en de paasdagen. Van de kruisiging naar de opstanding van de Heere Jezus. Ik wens u het leven toe waar we over gezongen hebben, het 4e couplet van “Daar juicht een toon”.

Want nu de Heer is opgestaan,

Nu vangt het nieuwe leven aan.

Een leven door Zijn dood bereid,

Een leven in Zijn heerlijkheid.